Про комісію

Вітаємо Вас на сторінці циклової комісії природничо-наукової підготовки.

     До складу циклової комісії входить 11  викладачів. Це спеціалісти в основному природничих дисциплін. Вивчення даних дисципліни є беззаперечно важливим, адже  в їх основі лежить наука про природу, яка покликана стати провідником пізнання будови і функцій живих організмів, їх взаємозв’язків, гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя, громадської позиції, матеріалістичного світогляду.

Проблема, над якою працює циклова комісія:

«Єдність теорії та практики – запорука формування професійної компетентності спеціаліста»

     Виходячи з цього роботу циклової комісії  спрямувати також на вирішення науково-методичних проблем, а саме:

1.Забезпечення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом компетентісно – орієнтованої освіти.

2. Формування соціально – активної особистості; здатної до саморозвитку та самовдосконалення в умовах  профільної освіти.

Завдання:

–  формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

–  формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства

–  розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

–  формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

–   ознайомлення майбутніх педагогів та вихователів з функціонуванням усіх систем дитячого організму в нормі і при відхиленнях, а також з методами гігієни

–   формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров’я інших людей, власного здоров’я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;

–  розвиток інтелектуальних і творчих здібностей та   якостей   особистості, прагнення до самоосвіти.

–  виховання переконаності у можливості пізнання живої природи, необхідності дбайливого ставлення до оточуючого середовища, власного здоров’я.